Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

3 năm sừng sững đất Cơ Điện


Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Phu Tieu, Đỗ văn Hồ và Hùng Đầu Bạc, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày, trẻ em, bầu trời, cây và ngoài trời
Một số hình ảnh về lễ kỷ niệm 3 năm khánh thành Tháp Bút Cơ Điện
3 năm sừng sững đất Cơ Điện
Viết lên trời xanh nghĩa thầy trò
Tháp bút bạn ơi oai hùng quá
Vững bền, ngời sáng mãi mãi thôi.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hùng Đầu Bạc, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trẻ em, giày, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Đỗ văn Hồ, Hùng Đầu Bạc và Phu Tieu, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày, trẻ em, đám cưới và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Lam Dieu, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và bàn
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Bảo Ngọc, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em, bàn, bầu trời và ngoài trời